Algemene voorwaarden

Privacy en Cookie Statement vind je hier.

ALGEMEEN, BNN lidmaatschap, VARA lidmaatschap, VARAgids Abonnement, ticketaankopen op TVtickets.nl
Op elk gebruik van de BNNVARA website en/of de door BNNVARA aangeboden diensten zijn deze algemene voorwaarden geheel van toepassing.

VRAGEN/OPMERKINGEN!
Wij hebben geprobeerd om in de algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te zijn. Heb je toch nog vragen, stuur ons dan een e-mail.

ALGEMEEN

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt, naast de definities vermeld in de artikelen 12, 15 en 23 verstaan onder:

 • BNN: Omroepvereniging BNN, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Hilversum en kantoor houdende aan het Wim T. Schippersplein te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer: 40517939
 • VARA: Omroepvereniging VARA, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Hilversum en kantoor houdende aan het Wim T. Schippersplein te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer: 32023920
 • BNNVARA: Omroepvereniging BNNVARA, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Hilversum en kantoor houdende aan het Wim T. Schippersplein te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer: 58742638.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Website: de door c.q. namens BNNVARA aangeboden informatie en/of technische infrastructuur en/of communicatiemogelijkheden, zoals onder andere de internetpagina's onder de domeinen bnn.nl, vara.nl en BNNVARA.nl.
 • Diensten: Het lidmaatschap, het abonnement op de VARAgids of
 • gebruikerjejijjou(w): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website en/of Diensten, onder meer door de Website te bezoeken, door te posten op het forum, door mee te doen aan een prijsvraag, door via de Website c.q. via een daartoe aangewezen e-mailadres c.q. communicatiemiddel lid te worden van de vereniging BNN, vereniging VARA, abonnee van de VARAgids te worden of een ticket te kopen op TVtickets.nl.2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 BNNVARA verzoekt je om deze Voorwaarden nauwkeurig door te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten stem je in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Voorwaarden ten aanzien van het BNN Lidmaatschap staan in de artikelen 12 t/m 14. Deze verwijzing naar de specifieke bepalingen laat uitdrukkelijk onverlet dat de Voorwaarden in zijn geheel van toepassing zijn op ieder gebruik van de Website en/of Diensten.

2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze Voorwaarden wordt door BNNVARA uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door BNNVARA worden afgeweken, waarbij overige bepalingen van deze Voorwaarden waarop de eventuele goedkeuring niet ziet onverkort van kracht blijven. 

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BNNVARA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BNNVARA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 


3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Je erkent dat BNNVARA niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Website en/of Diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer BNNVARA op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).


4. VERLEENDE RECHTEN/VOORBEHOUDEN RECHTEN
4.1 BNNVARA verschaft de informatie aan jou enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doelen en jij mag de informatie enkel voor dergelijke doelen raadplegen. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder publicatie, verveelvoudiging of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BNN, welke toestemming de gebruiker tevens nodig heeft om materiaal dat is afgeleid van de informatie of ander materiaal naar BNNVARA te uploaden en/of versturen. Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines of in het kader van normaal gebruik van door BNNVARA ter beschikking gestelde RSS-feeds. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Door materiaal naar BNNVARA te uploaden of te versturen, verleent de gebruiker BNNVARA en/of de NPO een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijd en voor altijd geldende, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal of een onderdeel daarvan in enige en alle media op een naar eigen goeddunken in te vullen wijze. Bovendien doet de gebruiker daarbij afstand van alle zogenoemde morele rechten en soortgelijke rechten op het betreffende materiaal. De gebruiker stemt erin toe dat het hem niet is toegestaan de broncode te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), en dat het hem evenmin is toegestaan om enig recht op de informatie te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een zekerheidsrecht op te verlenen of op enigerlei andere wijze over te dragen.


4.2 Er geldt een verbod om e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens van de Website en/of via de Diensten te gebruiken en/of te verwerken, hiermee beoogt BNNVARA te voorkomen dat bijvoorbeeld de e-mailadressen die zijn weergegeven bij een BNN-forum worden gebruikt (bijv. door zgn. harvesting) voor (commerciële) mailings van derden. Aldus bepalen de Voorwaarden dat de e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens die zichtbaar zijn op de Website en/of via de Diensten uitsluitend mogen worden gebruikt voor het verzenden van enkelvoudige berichten. Het gelijktijdig verzenden van al dan niet commerciële berichten aan meer dan een adres - mailingen - is expliciet niet toegestaan, zulks op straffe van een boete van 5.000,- euro per overtreding, waarbij elk bericht in een geconstateerde mailing als een individuele overtreding gezien zal worden. Ook is het niet toegestaan om e-mailadressen of andere (persoons-)gegevens van de Website en/of via de Diensten over te nemen in andere gegevensverzamelingen.


5. GEDRAG VAN DE GEBRUIKER
De gebruiker verplicht zich om de Website en de Weblogs (zowel afzonderlijk als gezamenlijk 'de Diensten') niet te gebruiken:

(a) voor enig onwettig doel;

(b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de Website en/of Diensten wordt/worden onderbroken, wordt/worden beschadigd, minder efficiënt wordt/worden of dat de functionaliteit van de Website en/of Diensten op enigerlei wijze wordt aangetast;

(c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's;

(d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;

(e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);

(f) voor het verspreiden of verzenden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BNN;

(g) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht; en

(h) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten.


BNN oefent echter geen controle uit ten aanzien van de content die via gebruikers op de Website en/of Diensten terechtkomt en kan derhalve geen garanties bieden met betrekking tot de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke content. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten erkent de gebruiker dat hij te maken kan krijgen met content die beledigend of onoorbaar van aard is. BNNVARA AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE CONTENT OF ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN CONTENT DIE NAAR de Website en/of Diensten IS VERSTUURD, GEË-MAILD, OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE VIA de Website en/of Diensten IS VERSPREID. 

Jij erkent dat BNNVARA de content die via gebruikers van de Website en/of Diensten wordt verzonden of verspreid niet controleert of vooraf bekijkt, maar dat BNNVARA wel het recht (maar niet de plicht) heeft om content die via de Website en/of Diensten beschikbaar is, te weigeren, te hergebruiken (op bijvoorbeeld NPO.nl) of te verwijderen.


6. SCHADELOOSSTELLING
De gebruiker verplicht zich verder dat in het geval dat hij een aanspraak, claim of vordering heeft ten opzichte van een andere gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website en/of Diensten, hij de verwezenlijking van een dergelijke aanspraak, claim of vordering onafhankelijk van en zonder verhaal op BNNVARA zal nastreven. De gebruiker zal BNNVARA volledig schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aanspraken, vorderingen tot schadevergoeding, kosten en uitgaven, waaronder juridische kosten, die voortvloeien uit een inbreuk op deze Voorwaarden of enig ander gebruik van de Website en/of Diensten of de informatie door de gebruiker. De gebruiker erkent dat BNNVARA geen controle uitoefent over de aard van de inhoud van de informatie of het programma dat wordt verzonden of ontvangen door de gebruiker die van de Website en/of Diensten gebruik maakt en dat BNNVARA op geen enkele wijze nagaat waarvoor de gebruiker de Website en/of Diensten gebruikt. De gebruiker stemt erin toe BNNVARA volledig schadeloos te stellen ten aanzien van alle claims of gerechtelijke stappen die door enige andere persoon jegens BNNVARA worden ingediend of ondernomen als gevolg van het gebruik van de Website en/of Diensten door de gebruiker.


7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
De gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de Website en/of Diensten, die in het bezit komen en zijn van BNN, tevens eigendom blijven van BNNVARA of zijn licentiegevers en vallen onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van BNNVARA en overige toepasselijke regelgeving zoals het merkenrecht. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig de voorwaarden omschreven in artikel 4, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BNNVARA niet toegestaan.


8. OPSCHORTING EN BEËINDIGING
BNN heeft het recht om dit contract onmiddellijk op te zeggen en/of (het gebruik door jou van) de Website en/of Diensten op te schorten indien de gebruiker inbreuk maakt op deze voorwaarden en bepalingen. 


9. WIJZIGINGEN
BNN heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Website en/of Diensten eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden worden per e-mail en/of via onze Website en/of Diensten bekend gemaakt. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig dit bestand door te lezen en na te gaan of de voorwaarden van deze Voorwaarden zijn veranderd. Door gebruik te blijven maken van de Website en/of de Diensten ga jij akkoord met dergelijke wijzigingen.


10. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN (VER)NIETIG(BAAR)HEID
10.1 Op alle overeenkomsten gesloten met BNNVARA is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op andere wijze, is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

10.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden dan zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de ongeldig verklaarde bepalingen zoveel als mogelijk weergeven.

BNN LIDMAATSCHAP


11. DEFINITIE BNN-LIDMAATSCHAP
In aanvulling op de definities in de artikelen 1, 12, 15 en 23 van deze Voorwaarden wordt in deze Voorwaarden verstaan onder: 

"BNN-Lidmaatschap": Het lidmaatschap van de vereniging BNN.

12. TOEPASSELIJKHEID
12.1 BNNVARA verzoekt je om deze Voorwaarden nauwkeurig door te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten stem je in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden, door aldus lid te worden van de vereniging BNN accepteer je deze Voorwaarden uitdrukkelijk als zijnde onder meer van toepassing op het lidmaatschap van de vereniging BNN.

12.2 De artikelen 12 t/m 14, welke specifiek zien op het BNN-Lidmaatschap, maken onderdeel uit van de Voorwaarden, welke Voorwaarden in zijn geheel (dus inclusief bijvoorbeeld artikelen 2.1 t/m 2.4 en het Privacy Reglement van artikel 9) van toepassing zijn zoals omschreven in artikel 2.1. 


13. VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt Euro 5,73 per jaar. Zoals bij de meeste wijzen van lid worden is overeengekomen, geef je bij het lid worden via de Website c.q. via een daartoe aangewezen e-mailadres c.q. communicatiemiddel een machtiging om het verschuldigde lidmaatschapsgeld automatisch af te schrijven van jouw bankrekeningnummer, tenzij expliciet anders bepaald. Het lidmaatschap loopt per jaar en loopt tot wederopzegging (en duurt in alle gevallen minimaal één jaar). Opzegging dient schriftelijk (per e-mail of brief) te geschieden, welke e-mail of brief ten minste één maand voor afloop van het jaar op het volgende adres dient te zijn ontvangen: BNN, afdeling ledenadministratie, Postbus 175, 1200 AP Hilversum.

VARA LIDMAATSCHAP


11. DEFINITIE VARA-LIDMAATSCHAP
In aanvulling op de definities in de artikelen 1, 12, 15 en 23 van deze Voorwaarden wordt in deze Voorwaarden verstaan onder: 

"VARA Lidmaatschap": Het lidmaatschap van de omroepvereniging VARA


12. TOEPASSELIJKHEID
12.1 BNNVARA verzoekt je om deze Voorwaarden nauwkeurig door te lezen. Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten stem je in met toepasselijkheid van deze Voorwaarden, door aldus lid te worden van de omroepvereniging VARA accepteer je deze Voorwaarden uitdrukkelijk als zijnde onder meer van toepassing op het lidmaatschap van de omroepvereniging VARA.

12.2 De artikelen 12 t/m 14, welke specifiek zien op het VARA-Lidmaatschap, maken onderdeel uit van de Voorwaarden, welke Voorwaarden in zijn geheel (dus inclusief bijvoorbeeld artikelen 2.1 t/m 2.4 en het Privacy Reglement van artikel 9) van toepassing zijn zoals omschreven in artikel 2.1. 


13. VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 10 Euro per jaar. Zoals bij de meeste wijzen van lid worden is overeengekomen, geef je bij het lid worden via de Website c.q. via een daartoe aangewezen e-mailadres c.q. communicatiemiddel een machtiging om het verschuldigde lidmaatschapsgeld automatisch af te schrijven van jouw bankrekeningnummer, tenzij expliciet anders bepaald. Het lidmaatschap loopt per jaar en loopt tot wederopzegging (en duurt in alle gevallen minimaal één jaar). Opzegging dient schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden, welke e-mail, brief of fax ten minste één maand voor afloop van het jaar op het volgende adres dient te zijn ontvangen: VARA, afdeling ledenadministratie, Postbus 175, 1200 AP Hilversum.

VARAgids abonnement

DEFINITIE VARAgids Abonnement.

Onder een abonnement op de VARAgids wordt verstaan het toezenden van een

Algemene voorwaarden

Het abonnement wordt aangegaan voor tenminste een bepaalde periode en geldt tot wederopzegging. Het abonnement is opzegbaar tot een maand voor het aflopen van deze eerste periode.

Na afloop van deze periode wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement met onbepaalde tijd. Dit abonnement is met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzegbaar.

Het abonnementsgeld wordt jaarlijks geïncasseerd van het rekeningnummer dat bij het aangaan van het abonnement is afgegeven.

De abonnementstarieven worden wekelijks gepubliceerd in het colofon van de VARAgids. Prijswijzigingen voorbehouden. Bij betaling via acceptgiro wordt een toeslag berekend.

Een actie-abonnement is alleen bestemd als op het opgegeven adres in de afgelopen 9 maanden geen gebruik is gemaakt van een abonnement op de VARAgids.

Gegevens

Uw gegevens nemen wij op in een bestand om uitvoering te geven aan de abonnementsovereenkomst. De gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses en om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van BNNVARA.

Opzeggen van het abonnement kan via post of telefoon.
PostVARAgids, abonnementenservice, Postbus 175, 1200 AP  Hilversum
Telefoon 0900-0123 (op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur)

BNNVARA account


14. DEFINITIE BNNVARA ACCOUNT
In aanvulling op de definities in de artikelen 1, 12, 15 en 23 van deze Voorwaarden wordt in deze Voorwaarden verstaan onder: " BNNVARA account ": het geheel van informatie en verschijningsvormen dat jouw persoon vertegenwoordigt of gegevens over jou bevat als onderdeel van de door BNNVARA voor dit doel uitgeruste functionaliteit. Hiertoe behoort de mogelijkheid om commentaar te geven op websites, mee te praten in fora, details van je lidmaatschap in te zien, speciale content te zien of in welke vorm dan ook.

Daar waar wij op onze websites functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een account/inlog noodzakelijk is, hanteren wij zo veel mogelijk één uniforme inlog: het BNNVARA-account. Met dit account proberen wij het inloggen eenvoudiger te maken. Immers, u kunt met één inlog en wachtwoord op al onze digitale diensten inloggen. Daarnaast is het voor u als gebruiker daarmee ook veel duidelijker welke gegevens tussen onze verschillende diensten worden gedeeld en gebruikt. Daarnaast biedt dit account de mogelijkheid onze diensten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Onder andere biedt dit account u de mogelijkheid om commentaar te geven op websites, mee te praten in fora, details van je lidmaatschap in te zien, speciale content te zien.

16. REGISTRATIE, WACHTWOORD, VEILIGHEID EN GEBRUIK
16.1 registratie van een BNNVARA account geschiedt online door middel van het aanmeldingsformulier op de Website. Je bent verplicht om het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. BNNVARA behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren, in welk geval dit zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld. BNNVARA heeft het recht om de gekozen gebruikers-/profiel-/inlognaam niet goed te keuren.

16.2 Jouw BNNVARA account is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Je bent niet gerechtigd om derden toegang tot (het gebruik van) je registratiedienst te verschaffen.

16.3 BNNVARA is te allen tijde gerechtigd om toegang tot (onderdelen van) het account te blokkeren of het gebruik ervan te beperken en/of andere maatregelen te nemen die BNNVARA nodig acht, met name, maar niet beperkt tot, indien jij handelt in strijd met bepalingen uit de Voorwaarden, maar tevens bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud/onderzoek van de technische infrastructuur van de Website en/of Diensten. Indien BNNVARA hier redelijkerwijs aanleiding toe ziet, zal zij jou tijdig van dergelijke maatregelen trachten op de hoogte te stellen. BNNVARA zal wegens zodanige blokkering/onderbreking nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

16.4 De overeenkomst tot gebruik van een BNNVARA account is voor onbepaalde duur, tenzij expliciet anders aangegeven door BNN. Opzegging met onmiddellijke ingang van de overeenkomst tot gebruik van het account is te allen tijde mogelijk door zowel BNNVARA als door jou. Jij kan de overeenkomst tot gebruik van het account opzeggen door in te loggen op je persoonlijke gegevens en aldaar dit aan te geven of een mailtje te sturen naar: contact@bnnvara.nl. 


17.VERLEENDE RECHTEN (VERDUIDELIJKING BEPAALDE IN ART.4)
Zoals in artikel 16 expliciet vermeld is artikel 4 van toepassing op het gebruik van een BNNVARA account (het in artikel 4 genoemde uploaden/versturen van materiaal naar BNNVARA omvat mede de wijze waarop jij informatie op je registratiedienst plaatst). Hieruit volgt onder meer dat BNNVARA de inhoud van jouw account mag gebruiken voor een totaaloverzicht van registratiediensten. Tevens staat het BNNVARA vrij om de bedoelde licentie aan derden ter beschikking te stellen, zoals bijvoorbeeld andere gebruikers van een registratiedienst onder het BNNVARA-domein. Tevens houdt het bepaalde onder meer in dat BNNVARA door middel van RSS-aggregatoren of anderszins de inhoud van jouw account mag kopiëren, distribueren, weergeven en uitvoeren. De inhoud van jouw registratiedienst is geschikt voor RSS-aggregatie. 

18. BRONVERMELDING
Als BNNVARA inhoud van jouw registratiedienst gebruikt, dan zal BNNVARA zich inspannen om jou als bron weer te geven. Jij geeft BNNVARA indien en voorzover nodig toestemming om jouw naam te gebruiken voor dit doel. In lijn met het bepaalde in artikel 17.1 sta jij er voor in dat jij naar waarheid je identiteit op hebt gegeven bij het aanmaken van je registratiedienst. Enigerlei misleiding omtrent jouw identiteit verschaft aan BNN, naar eigen beoordeling, grond om (delen van) jouw registratiedienst te verwijderen. 

19. INHOUD (MEDE VERDUIDELIJKING BEPAALDE IN ART.5)
19.1 De gedachte achter het BNNVARA account is er één die de vrijheid van meningsuiting een warm hart toedraagt. Echter, mede vanwege de verantwoordelijkheid van BNNVARA als publieke omroep, behouden wij ons het recht voor om bepaalde inhoud van jouw account te verwijderen. In beginsel geldt dat je vrij bent om jouw account in te vullen indien je je houdt aan deze Voorwaarden. Voor wat betreft de vereisten ingevolge artikel 5 sub d dat de inhoud niet mag leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust geldt dat BNN, die niet verantwoordelijk is voor de inhoud van jouw account, uiteraard niet al te lichtvaardig over zal gaan tot inroepen ervan. BNNVARA erkent nadrukkelijk dat de vrijheid van meningsuiting verder gaat dan een recht om uitsluitend inlichtingen te verspreiden waar niemand bezwaar tegen heeft of niemand aanstoot aan neemt. 

19.2 Het is niet toegestaan om de naam van BNNVARA te gebruiken om enig product of dienst, mening, zaak of politieke partij/kandidaat te promoten. 

19.3 Door inhoud op je account te plaatsen aanvaard je verantwoordelijkheid hiervoor en sta je er aldus voor in dat deze inhoud jouw eigendom is danwel dat je over de benodigde rechten daarvoor beschikt (waaronder mede begrepen dat jij over dit recht beschikt omdat het onder een wettelijk toegestane uitzondering op het auteursrecht valt). Jij staat er voor in dat al het materiaal en de inhoud van jouw account niet in strijd is met deze Voorwaarden en jij vrijwaart BNNVARA voor alle claims en/of schade die voortvloeit uit het gebruik van jouw account.

19.4 Jij erkent dat BNNVARA geen voorafgaand toezicht of regelmatige controles uitoefent op de inhoud en/of het gebruik van de account, maar dat BNNVARA het recht heeft om naar eigen inzicht (delen van) het account te verwijderen die BNNVARA strijdig acht met deze Voorwaarden of met andere voorwaarden/beginselen die BNNVARA redelijkerwijs nalevenswaardig acht. 

20. BEZOEKERS
20.1 Bezoekers van de door het account ter beschikking gestelde inhoud erkennen dat het gebruik en de inhoud van het account de uitsluitende verantwoordelijkheid zijn van degene die de betreffende account heeft aangemaakt/bijhoudt. Tevens erkennen Bezoekers dat de informatie/meningen op het account afkomstig zijn van degene die de betreffen het account heeft aangemaakt/bijhoudt en niet kunnen worden opgevat als afkomstig van/onderschreven door BNN.

20.2 Bezoekers erkennen dat het bepaalde in deze Voorwaarden toepassing vindt op raadplegen/bezoeken van het account en, waaronder mede begrepen het bepaalde in de artikelen 1 t/m 11.


21. VRAGEN
Voor vragen over je eigen registratiedienst verwijzen we je naar de FAQ. Overige vragen stuur je via dit e-mail adres.

PRIJSVRAGEN

Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden Prijsvragen”) zijn van toepassing op alle prijsvragen van BNNVARA (hierna: de “Aanbieder”). Door deelname aan de betreffende prijsvragen gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden Prijsvragen. Daarnaast worden per prijsvraag (eventuele) specifieke voorwaarden van toepassing verklaard. 

Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag.

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de Aanbieder (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers, alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten). 

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres. 

Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. 

De prijs wordt toegekend in de staat waarin het zich bevindt. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. 

De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de Aanbieder of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is de Aanbieder niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald. 

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven of providers (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten. 

Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend. 

De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. 

De winnaar van de prijs geeft de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. 

De winnaar van de prijs zal op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald. 

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld. 

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Aanbieder, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven. 

Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen voor het gebruik van de prijs door de winnaar. 

De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar. 

De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag. 

De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden. 

De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene alsmede de Specifieke voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt. 

Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvragen en/of Specifieke voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvragen aan. 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar BNN-VARA, Postbus 175, 1200 AD Hilversum. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag of het programma. 

TVtickets

 3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN 

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de ticketshop van BNN-VARA zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien BNN-VARA de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan BNN-VARA te melden. BNN-VARA is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website. BNN-VARA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de Website. 

3.2 De overeenkomst tussen BNN-VARA en u komt tot stand op het moment dat u: 

(a) een bestelling heeft geplaatst in de ticketshop van BNN-VARA middels het volledig en correct invullen van het formulier in de ticketshop van BNN-VARA; 

(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling; 

(c) hierop op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is ontvangen inclusief het e-ticket (de 'Ontvangstbevestiging'). 

Indien van BNN-VARA in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand. 

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 

(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten; 

(b) de prijs van het (de) product(en); 

(c) uw naam, woonadres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer; 

(d) het ordernummer van de overeenkomst. 

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en BNN-VARA gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en TVtickets.nl. 

3.5 De administratie van BNN-VARA geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan BNN-VARA verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door BNN-VARA verrichte leveringen. BNN-VARA erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3.6 Restitutie van bestelde tickets is niet mogelijk. Neem voor uitzonderingen op deze regel contact op met de Publieks -en Ledenservice.

4. E-TICKET

4.1 Het e-ticket is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan anderen.

4.2 Het is verplicht om het eticket uitgeprint mee te nemen naar de locatie waar u een uitzending, preview of ander evenement gaat bijwonen. U dient tevens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Het tonen van het e-ticket op een mobiel apparaat is niet mogelijk.

4.3 U dient op tijd aanwezig te zijn. De tijd die op het e-ticket staat aangegeven is de uiterlijke ontvangst tijd. Indien u later aanwezig bent, kan de toegang tot de studio worden geweigerd. Dit is geen reden tot restitutie van de toegangsprijs.

6. HUISREGELS

6.1 Het is hem/haar bekend dat van het publiek voor een prettig verloop van ieder BNN-VARA programma correct gedrag wordt verwacht. Verstoring van de presentatie en/of uitzending/opname, individueel dan wel in groepsverband, is uiteraard niet toegestaan. Onder verstoring van de uitzending/opname wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan: het maken van (sluik-) reclame. Hij/zij weet dat bij overtreding van deze regel de BNN-VARA (rechts-) maatregelen kan nemen. Bij verstoring van de uitzending/opname een direct opeisbare boete verschuldigd aan BNN-VARA van 500 Euro. Daarnaast is hij/zij verplicht de daardoor veroorzaakte schade volledig te vergoeden.

7. ALGEMEEN

7.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door de BNN-VARA geleverde artikel berusten, te respecteren. 

8. KLACHTEN 

8.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, bijwonen van een tv-opname of iedere andere klacht, zullen door BNN-VARA serieus in behandeling worden genomen. 

8.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van BNN-VARA (gegevens staan vermeld in artikel 10 van deze Voorwaarden). 

8.3 BNN-VARA zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. BNN-VARA zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten. 

10. KLANTENSERVICE VAN BNN-VARA 

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: 

BNN-VARA / Tvtickets
Postbus 175
1200 AD Hilversum

12. SERVICEKOSTEN 

12.1 Voor een aantal van onze programma’s rekenen wij servicekosten van €0,89 per ticket en €0,39 voor de iDEAL betaling. Wij begrijpen dat u deze kosten liever niet betaalt, maar er zijn kosten verbonden aan ons TVtickets.nl en het maken en distribueren van tickets. Wij hebben ervoor gekozen om vaste servicekosten per ticket in rekening te brengen zodat u niet wordt benadeeld bij het kopen van een duurder ticket. Wij proberen de kosten uiteraard zo laag mogelijk te houden.

12.2 De Servicekosten krijgt u niet retour bij het annuleren van een bestelling. Indien er mogelijkheid tot restitutie is, krijgt u wel het geld retour van de betaalde tickets. Indien er geen restitutie mogelijk is, staat dit aangegeven in de ticketshop.

Laatst gewijzigd juli 2017


Privacy en Cookie Statement

1. Algemeen

Deze website is van de Omroepvereniging BNN-VARA, Wim T. Schippersplein 3, 1217 WD Hilversum (hierna te noemen ‘BNNVARA’). Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van BNNVARA. BNNVARA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

BNNVARA acht privacy bescherming  van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BNNVARA houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van het AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt je meer informatie over de AP en over privacy.

2. Contact

Met dit privacy statement wil BNNVARA duidelijkheid geven over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Met vragen over dit document kunt je altijd contact opnemen met BNNVARA, t.a.v. afdeling Publieks- en Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mailadres contact@bnnvara.nl

3. Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt BNNVARA persoonsgegevens van leden, abonnees, BNNVARA accounthouders, bezoekers van haar programma’s, haar website(s), webshop(s), apps en deelnemers aan online promoties, evenementen en acties. 

Gegevens die je aan ons verstrekt

BNNVARA verwerkt alle gegevens die je invoert of aan haar verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Naam, adres, emailadres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van eventuele betaling) en gegevens waaruit blijkt dat bepaalde onderwerpen je interesseren.

BNNVARA kan, indien je daar toestemming voor geeft, een koppeling maken met je social media account en de bijbehorende gegevens. Je kunt deze toestemming beheren via de instellingen in jouw social media account.

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer je onze websites bezoekt, onze applicaties en/of diensten gebruikt of op content reageert, verzameltBNNVARA ook automatisch gegevens waaruit jouw interesses kunnen worden afgeleid, zoals websitebezoek, app- en social media gebruik of locatiegegevens. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites (waaronder ook apps).

BNNVARA maakt hiervoor onder andere gebruik van cookies. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij je door naar het Cookie en Privacy-beleid van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Voor analyse-doeleinden maakt BNNVARA onder andere gebruik van Google Analytics-cookies, waarbij BNNVARA deze zo heeft geconfigureerd dat het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. BNNVARA gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Daarnaast is er een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en is de functie ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgeschakeld.

4. Doeleinden van de verwerking en opslag

BNNVARA verzamelt, verwerkt en koppelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld tot het aangaan van een lidmaatschap, een aankoop in de webshop of een bezoek aan één van onze programma’s;
 2. om het aanmaken en beheren van een BNNVARA account mogelijk te maken;
 3. indien en voor zover het aan de orde is om te factureren;
 4. om te informeren over de (omroep)activiteiten van BNNVARA (waaronder ook ledenactiviteiten, ledenwerfacties) en om je gerichte aanbiedingen en/of aanbevelingen te doen, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten, acties en media-aanbod van BNNVARA;
 5. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 6. om gelijksoortige (social media) profielen te zoeken;
 7. om onze websites en apps goed te laten functioneren, te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 8. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 9. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
 10. Om individuele voorkeuren (van BNNVARA accounthouders) te identificeren en deze al dan niet te gebruiken voor de doelen zoals genoemd in sub a tot en met f.

BNNVARA bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. 

5. Bekendmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden

BNNVARA verstrekt naam-, adres-, en woonplaats gegevens aan derden voor het valideren van gegevens, bijvoorbeeld van telefoonnummers. De gegevens worden niet gebruikt ten behoeve van andere adverteerders of media.

Daarnaast verstrekt BNNVARA persoonsgegevens aan derden die in opdracht van BNNVARA aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij jouw gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze derden zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

In bijzondere gevallen kan BNNVARA jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen, ongeacht uw toestemming daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, in het kader van het opsporen of voorkomen van fraude.

Anders dan in de bovenstaande situaties verstrekt BNNVARA géén persoonsgegevens aan derden, tenzij je daar uitdrukkelijk jouw toestemming voor hebt verleend.

6. Recht op inzage, correctie en verwijdering

BNNVARA houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van je hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens BNNVARA van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je krijgt binnen 4 weken een reactie op dergelijke verzoeken.

Een verzoek om een overzicht, of een verzoek tot wijziging of verwijdering van de gegevens, kun je richten aan BNNVARA, t.a.v. afdeling Publieks- en Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mailadres contact@bnnvara.nl.

Je wordt verzocht in je bericht in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats te vermelden. BNNVARA kan je ook verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Als BNNVARA niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, is het mogelijk dat BNNVARA je vraagt om het verzoek nader te specificeren. Na uitvoering van jouw verzoek ontvangt je altijd een bevestiging.

7. Recht van verzet

BNNVARA gebruikt je persoonsgegevens om je gericht te informeren over de producten en diensten van BNNVARA. Indien je hier geen prijs op stelt, kun je dat laten weten door een e-mail te sturen aan het mailadres ledenservice@vara.nl of vereniging@bnn.nl o.v.v. ‘verzet’ of door een briefje te schrijven aan BNNVARA, t.a.v. afdeling Publieks- en Ledenservice, Postbus 175, 1200 AD Hilversum, e-mailadres contact@bnnvara.nl. o.v.v. ‘recht van verzet’. 

Daarnaast kun je te allen tijde de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende de producten en diensten van BNNVARA intrekken, eveneens op bovengenoemde wijze, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mails.

BNNVARA zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen.

8. Beveiliging en beveiligingsproblemen (responsible disclosure)

BNNVARA houdt zich bij de verwerking van de persoonsgegevens altijd aan een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van deze gegevens te voorkomen.

Ondanks alle zorg en inzet kan het gebeuren dat er een zwakke plek in een van onze systemen voorkomt. Indien je een zwakke plek ontdekt, verneemt BNNVARA dit graag van je, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen genomen kunnen worden.

BNNVARA hanteert voor dergelijke meldingen de zogenaamde ‘Responsible disclosure’ principe. Dat betekent dat als je verantwoord met de kwetsbaarheid om zult gaan (zoals hieronder beschreven), BNNVARA daar iets tegenover stelt. Zoals het afzien van het verbinden van juridische consequenties. Wij verzoeken je de informatie met BNNVARA te delen aan de hand van de onderstaande richtlijnen:

 • Meld jouw bevindingen betreffende een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem door een e-mail te sturen naar webmaster@bnnvara.nl.
 • Doe deze melding zo snel mogelijk na ontdekking van een (vermoedelijk) beveiligingsprobleem.
 • Geef voldoende informatie (volledige omschrijving van de kwetsbaarheid, IP-adres(sen), URL van het getroffen systeem, log(s), screenshot(s), etc.) zodat BNNVARA het eventuele beveiligingsprobleem zo snel en effectief mogelijk kan oplossen.
 • Laat juiste contactgegevens achter, zodat BNNVARA met je in contact kan treden om samen te werken aan veilig resultaat.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem, het aanbrengen van veranderingen in het systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen, denial-of-service of social engineering, het zogeheten "bruteforcen" van toegang tot systemen en/of de applicaties van derden, etc.
 • Deel geen informatie over het (vermoedelijke) beveiligingsprobleem met anderen.
 • Maak geen (actief) misbruik van het beveiligingsprobleem.

Nadat een melding is ontvangen, zal BNNVARA de melding zo snel mogelijk onderzoeken en contact opnemen met de melder. BNNVARA probeert de eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk op te lossen en zal een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met de melder afstemmen.

9. Wijziging van het Privacy en Cookie Statement

BNNVARA behoudt zich het recht voor dit Privacy en Cookie Statement aan te passen. Daarom is het verstandig om dit Privacy en Cookie Statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop BNNVARA jouw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy en Cookie Statement ingrijpend wordt gewijzigd zal BNNVARA dit melden op haar website.

Dit Privacy en Cookie Statement is laatst gewijzigd in juli 2017.